Home Ciele projektu

Ciele projektu

Projekt sleduje ciele zvýšenia kvality, originálnosti a atraktívnosti .
Medzi globálne sledované ciele projektu patrí:
• nová koncepcia a príprava metodiky výučby predmetov z oblasti počítačových sietí na vysokých
školách technického zamerania (min. 3 vysoké školy zapojené priamo do riešenia projektu),
• preškolenie min. 20 pedagógov a doktorandov z participujúcich VŠ (oslovené budú počas riešenia
projektu aj ďalšie školy) na nový pripravený koncept vzdelávania pripravený projektom,
• tvorba štruktúrovaných odborných textov s členeným obsahom podľa jednotlivých
technologických oblastí,
• tvorba obsahu cvičení a podkladov pre samoštúdium študentov (zadania a cvičenia pre simulátory
aj s riešeniami),
• proces aktualizácie a aktualizácia vyučovaného obsahu v dôsledku zmien na trhu práce a
požiadavkám priemyselných certifikácií,
• skvalitnenie učebných podkladov a vytvorenie úplne nových zdrojov na báze multimédií a reálnych
sieťových scenárov, učebných podkladov s vysokým stupňom atraktívnosti,
• zefektívnenie spolupráce medzi slovenskými vysokými školami zapojenými do programu
Sieťových akadémií,
• prispôsobiť výučbu novo zavedenému inovativnému prostrediu pre vzdelávanie NetSpace,
• integrácia najmodernejších interaktívnych technológií vo výučbe,
• vytvoriť udržateľný ekosystém spolupráce s priemyselnými subjektami,
• preškoliť učiteľov pomocou rôznych dištančných školení (webináre) a prezenčných kurzov (letné
školy).
Projekt si kladie za ciele dosiahnuť skvalitnenie vzdelávania v predmetnom odbore prostredníctvom
vytvorenia nasledujúcich praktických podkladov:

• vzdelávacie videá (vlastnej produkcie) – tvorba odborných prednášok a seminárov slovenských
a zahraničných odborníkov, tvorba screencastov a webcastov, tvorba motivačných videí, tvorba
odborných videí,
• príprava a organizácia interaktívnych prednášok vybraných odborníkov pre pracovníkov a
študentov zúčastnených organizácií, ponúkaných a dostupných online cez internet,
• sprístupniť online vysielanie z vybraných prednášok organizovaných v rámci odborných predmetov
na univerzitných pracoviskách pre pedagógov a ich študentov na iných školách,
• metodika tvorby jednotných laboratórnych cvičení ako aj dostupnosť laboratórnych cvičení s
riešeniami (široká databáza úloh a tutoriálov),
• reálne sieťové scenáre, ktorých znalosť si vyžaduje trh práce,
• doplňujúce podklady pre uľahčenie získania priemyselných certifikácií ,
• zadania pre sieťové simulátory,
• vzorové konfigurácie a topológie,
• rôzne tutoriály pre špecifické technológie a riešenia,
• prezentácie pre pedagógov a s voľnou dostupnosťou pre študentov,
• integrácia najnovších kolaboračných nástrojov pre diskusiu, fóra, zdieľanie obsahu (napr. iPortal)
• podpora vzájomnej kolaborácie aj na báze videokonferencie (vrátane TelePresence).
Po realizácií projektu by mali byť študenti po absolvovaní relevantných študijných odborov schopní:
• získať už počas štúdia na vysokej škole aktualizované medzinárodne uznávané certifikácie CCNA
(200-120 CCNA), ICND1 (640-822), ICND2 (640-816) a 642-902 ROUTE, 642-813 SWITCH,
642-832 TSHOOT
• ľahšie sa uplatniť na trhu práce,
• získať hlbšie vedomosti v rôznych technológiách, ktoré sú náplňou sieťových predmetov počas
vysokoškolského štúdia,
Jedným z cieľom je vytvoriť platformu, ktorá zabezpečí trvalú udržateľnosť spolupráce i po ukončení
projektových aktivít.