Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: MTAA_B
Názov predmetu: Mobilné technológie a aplikácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: internetové technológie – bakalársky (povinný), 6. semester
internetové technológie (konverzný) – bakalársky (povinný), 8. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na cvičeniach, vypracovanie zadaní, získanie minimálneho počtu bodov z každej aktivity definovanej v podrobných podmienkach absolvovania predmetu, absolvovanie písomnej skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti z oblasti mobilných sietí a zariadení. Získať zručnosti s vývojom aplikácií pre mobilné zariadenia. Pochopiť obmedzenia vyplývajúce z technológií v mobilnom svete a brať ich do úvahy. Byť schopný samostatného návrhu, vývoja a otestovania mobilnej aplikácie.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky mobility. Mobilita ako služba.
2. Rozdelenie komunikácie na paketovú a okruhy.
3. Technológie mobilných sietí vrátane FWA.
4. GSM architektúra.
5. UMTS a LTE
6. Mobilné zariadenia a ich špecifiká.
7. API a technológie: WebSockety, HTTP požiadavky, Restfull API
8. Hlavné OS a ich možnosti a obmedzenia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WILKINSON, N. Next generation networks services: Technologies and strategies. Chichester : John Wiley & Sons, 2002. 196 s. ISBN 0-471-48667-1.
STALLINGS, W. Wireless communications and networks. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002. 584 s. ISBN 0-13-040864-6.
Odporúčaná:
INternetový zdroj: http://developer.android.com/index.html
Internetový zdroj: https://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 139

A B C D E FX
12,2 % 19,4 % 17,3 % 28,1 % 20,9 % 2,1 %
Vyučujúci: Ing. Marek Galinski (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) – slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) – slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 4. 2018
Schválil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. a garant príslušného študijného programu