Informačný list predmetu

Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BN110 Názov predmetu: princípy IKS (PIKS)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
2 – 0 – 2 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 5.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:

Priebežné hodnotenie:
Predmet bude uznaný študentom, ktorí úspešne absolvovali kurz CCNA1 Introduction to Networks na strednej škole vo verzii 6 alebo 5, hodnotení sú podľa výsledku preskúšania, ktoré sa realizuje v dohodnutom termíne najneskôr prvý týždeň semestra. Pokračovateľom na povinne voliteľné predmety Počítačové siete 1 a 2 silne odporúčame, aby absolvovali celý predmet.

V priebežnom hodnotení je možné získať 50 bodov. Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť minimálne 30 bodov (60%).

Záverečné hodnotenie:
V záverečnom hodnotení (skúška) je možné získať 50 bodov (25 bodov z teoretického testu a 25 bodov z praktického zadania). Na skúške je potrebné z každej časti (teória, prax) získať minimálne 60%, t.j. 15 bodov. Body z priebežného a záverečného hodnotenia sa sčítajú a tento súčet určuje výsledok skúšky:
<92,  100> bodov A
<84,   92) bodov B
<76,   84) bodov C
<68,   76) bodov D
<60,   68) bodov E
< 0,   60) bodov FX

Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť 30.0 bodov

Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu bude rozumieť najrozšírenejším komunikačným technológiám a činnosti internetu.Študent bude:
– vedieť popísať princípy, na ktorých je založený internet
– poznať architektúru TCP/IP sietí so schopnosťou popísať činnosť siete z pohľadu vrstiev architektúry, ako aj činnosti jednotlivých protokolov a zariadení
– vedieť vytvoriť a zabezpečiť jednoduchú sieť typu Ethernet
– vedieť vypracovať plán IP adresovania, nakonfigurovať jednoduché sieťové zariadenia a overiť ich činnosť
– poznať základné mechanizmy zabezpečenia komunikácie v počítačových sieťach.
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
————————-
– Úvod do počítačových sietí. Vývoj a úloha sietí. Čo je internet – štruktúra, prístup a jadro. Vrstvové modely komunikačných sietí ISO OSI a TCP/IP. Vrstvy a ich funkcie. Enkapsulácia. Zariadenia v sieti (koncové a medziľahlé). Adresové systémy. Siete s prepínaním paketov a prepínaním okruhov. Štandardizácia v sieťach.- Pevné a bezdrôtové LAN siete. Metalické a optické médiá používané v LAN sieťach. Topológie sietí (zbernica, hviezda, kruh). Riadenie prístupu k médiu, technológia Ethernet a súvisiace adresovanie. Zariadenia technológie Ethernet a ich činnosť (prepínač, most, opakovač, rozbočovač). Technológia WiFi. Zabezpečenie.- Základy IP sietí. Princípy komunikácie v IP sieťach. Adresovanie a subsieťovanie. Protokoly IPv4, IPv6, ICMPv4 a ICMPv6. Smerovač. Smerovanie –účel a princíp smerovacích protokolov a budovanie smerovacej tabuľky. Mapovanie adries L3 na L2 – ARP a ICMPv6 protokol. Prideľovanie adries.- Transportná vrstva. Služby a protokoly (TCP/UDP). Multiplex, porty, spojovo a nespojovo orientované služby, riadenie toku a zahltenia.- Aplikačná vrstva a jej komunikačné modely Klient/Server a P2P. Zameranie na aplikačné protokoly DNS, DHCP, HTTP.

– Úvod do bezpečnosti. Úloha a funkcie bezpečnosti. Identifikácia bezpečnostných hrozieb a všeobecných techník pre minimalizovanie hrozieb. Konfigurácia sieťových zariadení pre vyššiu odolnosť voči hrozbám. Záloha a obnova konfiguračných súborov pre sieťové zariadenia.

Cvičenia:
————————-
Laboratórne cvičenia budú venované použitiu vedomostí z prednášok a štúdia literatúry na riešenie praktických úloh v laboratóriu (konfigurácia sieťových parametrov a zariadení, konfigurácia a testovanie sieťovej prevádzky, diagnostika, riešenie problémov, atď.).

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra
– materiály Cisco sieťovej akadémie – Introduction to Networks (CCNA1)
– Introduction to Networks v6 Companion Guide, Nov 22, 2016, Cisco Press, ISBN-10: 1-58713-360-1, ISBN-13: 978-1-58713-360-2
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský/anglický
Poznámky:
Prednášky a cvičenia prebiehajú v slovenčine, obidva zdroje v odporúčanej literatúre sú však v anglickom jazyku, preto je potrebná minimálne jeho pasívna znalosť pre čítanie a porozumenie odborného textu. Materiály Cisco sieťovej akadémie je možné poskytnúť aj v nemeckom jazyku, študent ale tento záujem musí oznámiť ešte pred svojim prvým cvičením prvý týždeň semestra. Prezentácie z prednášok, aj zadania úloh na cvičenia sú poskytované v slovenskom jazyku.
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 963
A B C D E FX
11.21% 16.72% 27.31% 25.75% 10.59%  8.41%
Vyučujúci:
Prednášky (Lectures):
Doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
Mgr. Jana Uramová, PhD.
Ing. Marek Moravčík, PhD.
Ing. Jozef Papán, PhD.Cvičenia (Seminars and Laboratory work):
Ing. Ondrej Škvarek, PhD.
Mgr. Jana Uramová, PhD.
Ing. Jozef Papán, PhD.
Ing. Peter Ivaniga, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 19.9.2019 05:47:45
Schválil: doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.