I. INFORMÁCIE O CVIČENIACH

Všetky študijné materiály potrebné k zvládnutiu náplne predmetu formou riadeného samoštúdia (s využitím technológie e-learningu) sú poskytované študentom prostredníctvom LMS (Learning Management System) systému v rámci Sieťového akademického programu Cisco – portál: Netacad. Prostredníctvom tohto LMS je zabezpečované aj priebežné overovanie vedomostí študentov. Náplň cvičení vychádza z osnovy predmetu.

Cvičenia sa budú konať podľa rozvrhu cvičení pre jednotlivé študijné skupiny v laboratóriu L512A, 5. poschodie, hlavná budova TU Košice. Zmeny v zaradení študentov do skupín nie je základe pokynu dekana možné vykonať. Účasť na cvičeniach je povinná.

Náplň cvičení je založená na praktických cvičeniach kurzov CCNA R&S „Introduction to Networks“ (ďalej CCNA1) a CCNA R&S „Routing and Switching Essentials“ (ďalej CCNA2) Sieťového akademického programu Cisco (Netacad).  Náplň a priebeh cvičení sa bude riadiť časovým harmonogramom štúdia.

Študenti sú cvičiacim zaradení do virtuálnej triedy prostredníctvom portálu Netacad, ktorého administratívne prostredie bude využívané v priebehu celého semestra pre riadenie výučby. Študenti majú prostredníctvom portálu sprístupnené učebné texty kurzov. Súčasťou učebného textu sú aj návody na cvičenia. Študenti sú povinní vykonávať priebežné testy podľa stanoveného časového harmonogramu štúdia. O dodatočné aktivovanie testov (mimo časového harmonogramu štúdia) je možné požiadať iba osobne na cvičení a len v odôvodniteľných prípadoch. Pri dodatočnej aktivácii bude študent sankcionovaný stratou 0.5 bodu zo zápočtu za nesplnenie si povinností vykonať test v určenom čase.

II. HODNOTENIE PREDMETU

Podmienky udelenia zápočtu:

 • Max. 3 absencie z cvičenia.
 • Min. 21 bodov zo zápočtu, min. 31 bodov zo skúšky.
 • Náhradný pokus z testovania praktických znalostí (CCNA 1 a 2): Posledný týždeň semestra.
 • Náhradný termín z podsieťovania, písomky, teoretických testov (CCNA 1 a 2): Zvýšená obtiažnosť. Posledný týždeň semestra.
 • Znalosť základov technickej angličtiny.
 • Vykonávanie priebežných testov z modulov na portáli NetAcad.
 • Podvádzanie: Vylúčenie z cvičenia (Opakované podvádzanie: Vylúčenie z predmetu).

Zápočet – max. 40 bodov:

 • Podsieťovanie: 5* + 5* bodov (5. a 11. týždeň).
 • Teoretický test z CCNA 1, 2: 2.5* + 2.5* bodov (5. a 12. týždeň), realizované mimo cvičenia.
 • Písomka: 5* bodov (8. týždeň).
 • Testovanie praktických znalostí z CCNA 1, 2: 20* bodov (12. týždeň).
 • Oneskorené klikanie priebežných testov v NetAcade:-0.5 bodu/týždeň.
  • Podľa harmonogramu nižšie (kontrola od 2. týždňa semestra).
  • Aktivované od pondelka rána do nedele polnoci podľa týždňa v harmonograme.
  • Reaktivované až na začiatku 6. (CCNA 1), resp. 12. (CCNA 2) týždňa.

* Získaný počet percent je násobený bodmi.

Harmonogram klikania priebezných testov
Týždeň semestra Test z kapitoly č. CCNA
1. 1, 2, 3 1
2. 7, 8
3. 4, 5, 6
4. 9, 10, 11
5. 1, 2 2
6. 3
7. 4, 5
8.
9. 6
10. 7, 8
11. 9, 10

Medzinárodný CCNA 1 a 2 NetAcad certifikát:

 • Všetky priebežné testy v NetAcade nad 80%.
 • Podsieťovanie: minimálne 70%.
 • Teoretický test z CCNA 1 a 2: minimálne 80%.
 • Testovanie praktických znalostí z CCNA 1 a 2: minimálne 70%.
 • Podmienka pre pokračovanie v predmete APS (CCNA 3 a 4).

Skúška – max. 60 bodov:

 • maximálne 60 bodov za ústnu odpoveď, minimálne 31 pre úspešné absolvovanie ústnej odpovede.

Poznámka:

 • Študenti tohto predmetu majú možnosť získať medzinárodne uznávané certifikáty. Požiadavkou na získanie týchto certifikátov je vykonanie všetkých on-line testov (priebežných aj finálnych) na minimálne 80% a vykonanie praktických skúšok na minimálne 70%.
 • Priebežné testy je možné vykonať 3x (riadny a dva náhradné pokusy) a finálne testy 2x (riadny a náhradný pokus).
 • Pre získanie certifikátov sa od študentov vyžadujú základné vedomosti technickej angličtiny, na úrovni porozumenia technického textu.

III. ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠTÚDIA

Týždeň Prednáška Cvičenie CCNA
1 Úvod do problematiky počítačových sietí, modely sieťovej komunikácie, IOS, sieťové protokoly Úvodné informácie, zaradenie do tried v Cisco NetAcad, použité nástroje, režimy Cisco IOS 1
2 IP adresácia (IPv4&IPv6), podsieťovanie Práca s Cisco IOS a základná konfigurácia sieťového zariadenia (konfigurácia rozhraní, nezabezpečeného „Telnet“ a zabezpečeného „SSH“ vzdialeného pripojenia)
3 Fyzická a linková vrstva, technológia Ethernet, základy prepínania a smerovania. Binárny systém a základné podsieťovanie s pevnou maskou
4 Transportná vrstva, protokoly TCP a UDP, aplikačná vrstva Podsieťovanie s variabilnou dĺžkou masky (VLSM), základná konfigurácia IPv6, CDP
5 Úvod do smerovania, statické a dynamické smerovanie Smerovacia tabuľka, statické smerovanie 2
6 Dynamické smerovanie, RIPv2 Dynamické smerovanie (RIPv2)
7 Koncept prepínaných sietí, LAN dizajn, konfigurácia prepínača (SVI, port-security) Úvod do prepínaných sietí, zabezpečenie rozhraní na prepínači (port-security), Segmentácia siete VLAN
8 Zrušená prednáška (štátny sviatok) Zrušené cvičenie (štátny sviatok)
9 VLAN, Inter-VLAN smerovanie Komunikácia medzi VLAN (inter-VLAN smerovanie)
10 ACL, DHCP Riadenie prístupu do siete (základný ACL), Dynamické pridelenie IPv4 a IPv6 adries (DHCP)
11 NAT, správa a údržba siete (CDP, LLDP, NTP) Prístup do internetu s privátnou IP (NAT), Záznam správ (Syslog), Konfigurácia času (NTP)
12 Bonus: hlbší pohľad na vybrané témy z CCNA1 a CCNA2. Opakovanie CCNA1&CCNA2 Testovanie praktických znalostí z CCNA 1, 2  –
13 Predtermín skúšky Náhradný termín: Testovanie praktických znalostí z CCNA 1, 2

 

IV. PODVÁDZANIE

Na predmete platí striktný zákaz podvádzať počas praktickej alebo teoretickej záverečnej skúšky. Pokiaľ bude študent prichytený pri podvádzaní, tak dôjde k jeho okamžitému vylúčeniu z daného cvičenia a z testu dostáva nula bodov. Ak by sa situácia zopakovala na náhradnom termíne bude študent automatický vyradený z predmetu. Podvod je slobodným rozhodnutím študenta za ktoré má právo byť potrestaný.