Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: PSIP_B
Názov predmetu: Prepínanie a smerovanie v IP sieťach
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: internetové technológie – bakalársky (povinný), 5. semester
internetové technológie (konverzný) – bakalársky (povinný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semestrálny projekt – minimálne základná funkcionalita prepínača.
Praktický test počas semestra – minimálne 10 bodov.
Získanie z cvičení aspoň 25 bodov.
Získanie celkovo aspoň 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Pochopiť princípy projektovania lokálnych počítačových sietí. Získať znalosti z manažmentu aktívnych sieťových prvkov na 2. a 3. vrstve RM OSI. Vedieť detailne popísať činnosť smerovacích protokolov RIP, OSPF single area, multi area, EIGRP, classfull vs classless smerovanie. Získať praktické skúsenosti z konfigurovania aktívnych sieťových prvkov.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Princípy projektovania lokálnych počítačových sietí.
2.Technológie Fast a Giga Ethernet. Virtuálne siete LAN.
3.Štruktúra prepínačov a smerovačov, smerovacie protokoly, filtrovanie komunikácie v smerovačoch.
4.Správa sietí, konfigurovanie a monitorovanie sieťových prvkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TANENBAUM, A S. Computer networks. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1996. 813 s. ISBN 0-13-394248-1.
TANENBAUM, A S. Computer networks. Upper Saddle River : Pearson Education Limited, 2003. 891 s. ISBN 0-13-038488-7.
KUKURA, P. ISDN, B-ISDN, ATM: Digitálne siete s integrovanými službami. Košice : Elfa, 2002. 208 s.
PRASAD, N. — PRASAD, A R. WLAN systems and wireless IP for nest generation communications. Boston : Artech House, 2001. 282 s. ISBN 1-58053-290-X.
DOSTÁLEK, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Praha : Computer Press, 2003. 571 s. ISBN 80-7226-849-X.
DOSTÁLEK, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP. Bezpečnost. Praha : Computer Press, 2001. 571 s. ISBN 80-7226-849-X.
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: — obsah tejto položky nebol definovaný —
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 409

A B C D E FX
1,5 % 10,5 % 23,2 % 39,6 % 23,7 % 1,5 %
Vyučujúci: Ing. Martin Čechvala (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) – slovenský jazyk
Ing. Dominik Macko, PhD. (cvičiaci, tútor) – slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 4. 2019
Schválil: Ing. Martin Čechvala a garant príslušného študijného programu

Sylabus predmetu WANT_B – WAN technológie (FIIT – LS 2018/2019)


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: WANT_B
Názov predmetu: WAN technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: internetové technológie – bakalársky (povinný), 6. semester
internetové technológie (konverzný) – bakalársky (povinný), 8. semester
Stupeň štúdia: — obsah tejto položky nebol definovaný —
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semestrálny projekt – minimálne funkčné statické a dynamické smerovanie.
Praktický test počas semestra – minimálne 12 bodov.
Celkovo z cvičení počas semestra minimálne 25 bodov.
Získanie celkovo aspoň 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať informácie a skúsenosti s WAN technológiami, ako MPLS, VPN, externým smerovacím protokolom BGP. Problémy z praxe a väzby medzi smerovacími protokolmi IGP (z predmetu PSIP) a WAN technológiami.
Získať praktické skúsenosti z konfigurovania aktívnych sieťových prvkov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Virtuálne privátne siete
2. Pokročilé filtrovanie na smerovačoch
3. Smerovanie vo WAN sieťach
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TANENBAUM, A S. Computer networks. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1996. 813 s. ISBN 0-13-394248-1.
TANENBAUM, A S. Computer networks. Upper Saddle River : Pearson Education Limited, 2003. 891 s. ISBN 0-13-038488-7.
KUKURA, P. ISDN, B-ISDN, ATM: Digitálne siete s integrovanými službami. Košice : Elfa, 2002. 208 s.
DOSTÁLEK, L. — KABELOVÁ, A. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Praha : Computer Press, 2002. 542 s. ISBN 80-7226-675-6.
DOSTÁLEK, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP. Bezpečnost. Praha : Computer Press, 2001. 571 s. ISBN 80-7226-849-X.
PRASAD, N. — PRASAD, A R. WLAN systems and wireless IP for nest generation communications. Boston : Artech House, 2001. 282 s. ISBN 1-58053-290-X.
Odporúčaná:
15020
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: — obsah tejto položky nebol definovaný —
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 357

A B C D E FX
3,4 % 12,9 % 23,0 % 25,8 % 21,8 % 13,1 %
Vyučujúci: Ing. Martin Čechvala (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) – slovenský jazyk
Ing. Dominik Macko, PhD. (cvičiaci) – slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 5. 2018
Schválil: Ing. Martin Čechvala a garant príslušného študijného programu