Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: DOVI_I
Názov predmetu: Distribúcia obsahu v internete
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: internetové technológie – inžiniersky (povinný), 1. semester
internetové technológie (konverzný) – inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na cvičeniach, vypracovanie zadaní (každá aktivita za nenulový počet).
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie znalosti v oblasti aktuálnych trendov v oblasti distribúcie obsahu v komunikačných sieťach. Prioritne ide o témy akými sú siete SDN (Software-Defined Networking), súčasne trendy v doručovaní multimediálneho obsahu napr. CDN (Content Delivery Networks), IP TV, NGN (Next Generation Networks).
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do tradičného prístupu v sieťach
2. Softvérovo riadené siete (SDN) – uplatnenie centralizovaného prístupu v sieti, architektúra a spôsob fungovania, aplikovateľnosť
3. História vývoja sieťových architektúr (NGN, IMS) – NGN architektúra na báze IMS
4. Princíp distribuovanej sieťovej architektúry
5. Content Delivery Network (CDN) – ako platforma pre doručovanie multimediálneho obsahu, ako multicast na používateľskej vrstve.
6. Prepojenie CDN sietí
7. IP TV
8. AAA protokoly
9. Možnosť uplatnenia SDN architektúry v bezdrôtovom prostredí (WiFi, mobilné siete)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WILKINSON, N. Next generation networks services: Technologies and strategies. Chichester : John Wiley & Sons, 2002. 196 s. ISBN 0-471-48667-1.
OHRTMAN, F D. Softswitch Architecture for VoIP. New York : McGraw-Hill, 2003. 359 s. ISBN 0-07-140977-7.
MUELLER, S M. APIs and Protocols for Convergent Network Services. McGraw-Hill, 2002. 445 s. ISBN 0-07-138880-X.
BENČO, S. — ČEPEL, P. — DEKAN, R. — DÚHA, J. — FABIÁN, B. — FORIŠ, P. — GALAJDA, P. — GREGA, M. — HRONEC, R. — KLENOVIČOVÁ, Z. — KOTULIAK, I. — LEVICKÝ, D. — LIZÚCH, P. — MARCHEVSKÝ, S. — MEDVECKÝ, M. — MIKÓCZY, E. — PAULÍNY, M. — PILLÁR, S. — PIROHOVIČ, P. — PODHRADSKÝ, P. — POĽAŠKO, M. — RIDZOŇ, R. — RÓKA, R. — STANISLAV, M. — ŠEVEC, S. — TEKEL, M. — TURCSÁNY, M. — URÍČEK, M. — VACULÍK, M. — VESTENICKÝ, M. — WIESER, V. Multimedia ICT technologies network platforms and multimedia services. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 352 s. ISBN 80-227-2310-X.
GPP, T. IP Multimedia Subsystem (IMS); stage 2, Rel. 11.  [online]. 2012. URL: http://www.3gpp.org/DynaReport/23228.htm.
Odporúčaná:
William Stallings, Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 81

A B C D E FX
16,0 % 21,0 % 12,3 % 18,5 % 23,5 % 8,7 %
Vyučujúci: Ing. Rastislav Bencel, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) – slovenský jazyk
Ing. Tomáš Boros (cvičiaci, skúšajúci, tútor) – slovenský jazyk
Ing. Katarína Jelemenská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) – slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 18. 9. 2019
Schválil: Ing. Rastislav Bencel, PhD. a garant príslušného študijného programu