Informačný list predmetu

Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta: Riadenia a informatiky
Kód predmetu: 5BN104 Názov predmetu: počítačové siete 2 (PS2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
2 – 0 – 4 (prednášky-cvičenia-lab.cv.) hodín za týždeň, prezenčná metóda výučby.
Počet kreditov: 5.0
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Princípy IKS (PIKS), Počítačové siete 1 (PS1).Predmet bude uznaný študentom, ktorý úspešne absolvovali kurz CCNA4 Connecting Networks na strednej škole, vo verzii 6 alebo 5, a sú držiteľmi aj predošlých 3 certifikátov (CCNA1-3), hodnotení sú podľa výsledku preskúšania, ktoré sa realizuje v dohodnutom termíne najneskôr prvý týždeň semestra. Záujemcom o inžiniersky odbor Aplikované sieťové inžinierstvo silne odporúčame, aby riadne absolvovali celý predmet.
Podmienky na absolvovanie predmetu:

Priebežné hodnotenie:
Pozostáva z dvoch častí:
A. Priebežné testy s otvorenými otázkami
– [váha 25% z celkového skóre] – získať možno 50 bodov, ktoré sa danou váhou započítavajú ku skúške, potrebné je získať 60%, t.j. 30 z 50 bodov.

B. Záverečný test s uzavretými otázkami
CCNA3 Final Exam test – [váha 7% z celkového skóre] + CCNA4 Final Exam test – [váha 8% z celkového skóre] – potrebné je dosiahnuť minimálne 60% z každého FINAL testu. Ak študent dosiahne z CCNA4 Final testu min. 75%, má možnosť požiadať o tzv. voucher – zľavu na medzinárodne uznávanú priemyselnú certifikačnú skúšku z obsahu celého CCNA (1-4), ktorú je možné robiť aj na KIS FRI UNIZA (akreditované testovacie stredisko PearsonVue).

Záverečné hodnotenie:
Pozostáva z dvoch častí:
A. záverečný test s otvorenými otázkami
– [váha 25% z celkového skóre] – získať možno 20 bodov, potrebné je získať 60% bodov, t.j. minimálne 12 z 20 bodov. Otázky sú v slovenčine.

B. praktická skúška (SKILL Exam)
– [váha 35% z celkového skóre] – zadanie praktickej úlohy obsahuje náplň celého kurzu CCNA4 a vybraných tém z CCNA3 (témy budú určovať prednášky). Potrebné je dosiahnuť minimálne 60% bodov z praktickej skúšky.

Výsledné bodové hodnotenie je tvorené súčtom priebežného hodnotenia a skúšky:
Celkové skóre = Priebežné otvorené otázky [25%] + CCNA 3 FINAL exam [7%] + CCNA4 FINAL exam [8%]+  Záverečný test s otvorenými otázkami [25%] + SKILL exam [35%],
pričom pre každú časť je potrebné dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť.

Výsledná známka:
<92,  100> bodov A
<84,   92) bodov B
<76,   84) bodov C
<68,   76) bodov D
<60,   68) bodov E
<0,    60) bodov FX
Pre prihlásenie sa na skúšku musí študent dosiahnuť 30.0 bodov

Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu získa a rozšíri svoje vedomosti o komunikačných sieťach o ďalšie oblasti.Študent po absolvovaní predmetu bude:
– oboznámený s problematikou návrhu a škálovania komunikačných sietí.
– poznať pokročilejšie smerovacie protokoly a ich základné ladenie
– poznať technológie používané v rozľahlých sieťach typu WAN.
– vedieť aplikovať princípy hierarchického návrhu komunikačných sietí
– vedieť identifikovať a vybrať vhodné riešenia pre internetovú konektivitu
– poznať a vedieť použiť základné monitorovacie techniky
– aplikovať systematický prístup k diagnostike komunikačných problémov na sieti
– vedieť konfigurovať základné sieťové nastavenia na sieťových prvkoch Juniper a Miktorik
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
– Opakovanie princípov prepínania z predmetu PS1
– Úvod do dynamických smerovacích protokolov. Základný koncept protokolu EIGRP
– Základná a rozšírená konfigurácia – smerovací protokol EIGRP
– Úvod k link-state protokolom a použitie protokolu OSPFv2 v jednej oblasti
– Použitie protokolu OSPFv3 v jednej oblasti, autentifikácia pre OSPF, použitie OSPF vo viacerých oblastiach.
– Pripojenie sa k rozľahlej sieti WAN. Protokoly HDLC, PPP.
– Prepojenia vzdialených lokalít (Site-to-Site Connectivity) – PPPoE, VPN, GRE, eBGP
– Problematika kvality služieb v prepínaných sieťach (QoS)
– Internet vecí, cloud computing, sieťové programovanie
– Úvod k sieťovým prvkom Juniper, OS Junos, konfigurácia
– Úvod k sieťovým zariadeniam Mikrotik, RouterOS, základná konfigurácia a smerovanieCvičenia:
Laboratórne cvičenia budú venované použitiu vedomostí z prednášok a štúdia literatúry na riešenie praktických úloh v laboratóriu (konfigurácia sieťových parametrov a zariadení, konfigurácia a testovanie sieťovej prevádzky, diagnostika, riešenie problémov, atď.).
Odporúčaná literatúra:
1. Materiály Cisco Networking Academy – CCNA3 Scaling Networks a CCNA4 Connecting Networks(v angličtine)
2. Materiály programu Juniper Networks Academic Alliance Program (v angličtine)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský/anglický
Poznámky:
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 228
A B C D E FX
12.72% 23.68% 37.72% 18.86%  1.75%  5.26%
Vyučujúci:
Prednášky (Lectures):
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
Mgr. Jana Uramová, PhD.
Ing. Marek Moravčík, PhD.
Ing. Martin KontšekCvičenia (Laboratory exercises):
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
Mgr. Jana Uramová, PhD.
Ing. Ondrej Škvarek PhD.
Ing. Marek Moravčík, PhD.
Ing. Martin Kontšek
Dátum poslednej zmeny: 19.9.2019 09:43:22
Schválil: doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.

 

 

Osnova:
Otázky: